Pohrana vodika

Pohrana vodika dijeli se na masovnu (stacionarnu) i mobilnu (za vozila). Učinkovita pohrana vodika ključ je šireg prihvaćanja vodikovih tehnologija općenito.

Također, pohrana vodika dijeli se na još dvije kategorije:

  • prva kategorija je atomarna pohrana vodika gdje materijal zahtijeva povrativo razlaganje molekula vodika u atome vodika i vezivanje istih atoma s rešetkom medija za pohranu;
  • druga kategorija je molekularna pohrana vodika u površinu materijala koji ima značajku mikro poroznosti. Pohrana molekula vodika ostvaruje se pomoću površinskih sila. Takvi materijali uključuju strukture nano cjevčica i nano roščića koji mogu imati različite dimenzije, oblike i modifikacije površina.

Otpuštanje vodika iz medija za pohranu ostvaruje se, osim tlakom, i povećavanjem temperature metalnog hidrida. Kod kemijskih hidrida vodik se može ponovno otpustiti samo kemijskom reakcijom s drugom tvari, npr. vodom.